logo napis

 
ul. Jaracza 5
07-409 Ostrołęka
 
 
 
 
 
 

"W wychowaniu chodzi właśnie o to,
ażeby człowiek stawał się coraz bardziej człowiekiem
- o to, ażeby bardziej był, a nie tylko więcej miał;
aby, więc poprzez wszystko, co ma, co posiada,
umiał bardziej i pełniej być człowiekiem,
to znaczy, ażeby również
umiał bardziej być nie tylko z drugimi,
ale i dla drugich"

 
 

 /JAN PAWEŁ II w UNESCO 02.06.1980/

 

Regulamin świetlicy działającej przy Gimnazjum nr 2 w Ostrołęce

 

  • Świetlica szkolna obejmuje swoją działalnością opiekuńczo - wychowawczą wszystkich uczniów Gimnazjum nr 2 w Ostrołęce, którzy ze względu na czas pracy rodziców lub dojazd do szkoły muszą dłużej przebywać w szkole.
  • Opieką wychowawczą zostają objęci również uczniowie skierowani do świetlicy przez dyrektora z powodu nieobecności nauczyciela przedmiotu.
  • Wszyscy uczniowie, którzy nie uczestniczą w zajęciach wychowania do życia w rodzinie lub religii, przebywają w czasie tych zajęć w świetlicy gimnazjalnej. Obecność jest obowiązkowa
  • Celem działalności świetlicy jest zapewnienie młodzieży szkolnej zorganizowanej opieki wychowawczej, pomocy w nauce oraz odpowiednich warunków do nauki własnej i rekreacji.
  • Godziny pracy świetlicy uzależnione są od potrzeb edukacyjno – wychowawczo – opiekuńczych uczniów i ustalane na początku każdego roku szkolnego przez dyrektora.

Uczniowie mogą korzystać ze świetlicy w dniach, w których odbywają się zajęcia edukacyjne.

     Uczeń przebywający w świetlicy jest zobowiązany:

- wypełniać polecenia nauczyciela,
- dostosować pracę własną do tematyki odbywających się zajęć,
- przebywać w świetlicy do czasu zakończenia organizowanych zajęć,
- do kulturalnego zachowania się,
- stwarzać warunki i tworzyć atmosferę dobrego koleżeństwa,
- dbać o czystość i estetykę pomieszczenia oraz pomagać w jej utrzymaniu,
- szanować powierzony sprzęt i materiały wyposażenia świetlicy.

  • Uczeń przebywający w świetlicy ma prawo do:

- samodzielnego odrabiania zadań domowych oraz korzystania z pomocy kolegów i nauczycieli,
- wykorzystywania, za zgodą nauczycieli - wychowawcy i opiekunów, pomocy dydaktyczno - wychowawczych oraz sprzętu znajdującego się w świetlicy,
- zgłaszania własnych propozycji do tematyki organizowanych zajęć.

  • Uczniowie, którzy mają lekcje lub zastępstwa w świetlicy szkolnej, zobowiązani są oczekiwać na nie przed salą świetlicy.

 

Uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy gimnazjum mogą korzystać   z Internetowego Centrum Informacji Multimedialnej znajdującego się w pomieszczeniu świetlicy. ICIM udostępnia 7 stanowisk komputerowych i sieciowego urządzenia wielofunkcyjnego (skaner, drukarka i kopiarka).
Korzystanie ze stanowiska komputerowego w ICIM jest bezpłatne. Użytkownik ponosi jedynie koszty dokonywanego na jego życzenie drukowania i skanowania materiałów.
ICIM czynne jest w godzinach pracy świetlicy. Szczegółowe zasady korzystania ICIM zostały określone w odrębnym Regulaminie.